ताजा समाचार

कार्यक्रम तालिका

Program Title Presenter Time
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
साली भाटू रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
मुड फ्रेश रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 11:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
म्युजीक टाईम रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
नन् स्टप म्युजीक रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
समाचार रेडियो सुदूर संचार 4:00 pm  - 4:10 pm
गित संगित रेडियो सुदूर संचार 4:10 pm  - 5:00 pm
समाचार रेडियो सुदूर संचार 5:10 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
समय बिज्ञापनको रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
नेपाली आधुनिक गित संगित खुल्दुली डट कम 9:45 pm  - 10:00 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
भजनहरु रेडियो सुदूर संचार 05:00 am  - 05:30 am
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
साली भाटू रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
कमेडी क्लब रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 11:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
म्युजीक टाईम रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
नन् स्टप म्युजीक रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
Man Maya Prem Bhojraj Rana 4:15 pm  - 5:00 pm
समचार रेडियो सुदूर संचार 5:00 pm  - 5:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 5:15 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
समय बिज्ञापनको रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो रेडियो सुदूर संचार 8:00 pm  - 8:30 pm
तेरी मेरी बरियात रेडियो सुदूर संचार 8:30 pm  - 9:45 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
भजनहरु रेडियो सुदूर संचार 05:00 am  - 05:30 am
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
हमार रित-हमार पहिचान रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
धनियाकी दुनिया रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 12:00 pm
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
अन्ताकक्षरी रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
गला र कला रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
हाउस फुल रेडियो सुदूर संचार 4:15 pm  - 5:00 pm
समचार रेडियो सुदूर संचार 5:00 pm  - 5:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 5:15 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
समय बिज्ञापनको रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो रेडियो सुदूर संचार 8:00 pm  - 8:30 pm
तेरी मेरी बरियात रेडियो सुदूर संचार 8:30 pm  - 9:45 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
भजनहरु रेडियो सुदूर संचार 05:00 am  - 05:30 am
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
साली भाटू रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
छोटे डन रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 11:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
म्युजीक टाईम रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
नन् स्टप म्युजीक रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
झटारो रेडियो सुदूर संचार 4:15 pm  - 5:00 pm
समचार रेडियो सुदूर संचार 5:00 pm  - 5:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 5:15 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
भन्छिन आमा रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो रेडियो सुदूर संचार 8:00 pm  - 8:30 pm
तेरी मेरी बरियात रेडियो सुदूर संचार 8:30 pm  - 9:45 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
भजनहरु रेडियो सुदूर संचार 05:00 am  - 05:30 am
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
साली भाटू रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
फिल्मी चेक पोस्ट रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 11:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
म्युजीक टाईम रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
नन् स्टप म्युजीक रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
चिया चौतारी रेडियो सुदूर संचार 4:15 pm  - 5:00 pm
समचार रेडियो सुदूर संचार 5:00 pm  - 5:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 5:15 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
भन्छिन आमा रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो रेडियो सुदूर संचार 8:00 pm  - 8:30 pm
तेरी मेरी बरियात रेडियो सुदूर संचार 8:30 pm  - 9:45 pm
संगति सरोबर रेडियो नेपाल 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
भजनहरु रेडियो सुदूर संचार 05:00 am  - 05:30 am
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
मुक्तक मन रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
हाउस फुल रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 11:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
बसी बियालो रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
नन् स्टप म्युजीक रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
मुड फ्रेश (पुन प्रसारण) रेडियो सुदूर संचार 4:15 pm  - 5:00 pm
समचार रेडियो सुदूर संचार 5:00 pm  - 5:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 5:15 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
समय बिज्ञापनको रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो रेडियो सुदूर संचार 8:00 pm  - 8:30 pm
तेरी मेरी बरियात रेडियो सुदूर संचार 8:30 pm  - 9:45 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
भजनहरु रेडियो सुदूर संचार 05:00 am  - 05:30 am
प्रभात बाणी समाचार रेडियो सुदूर संचार 05:30 am  - 06:15 am
बाणी बहस रेडियो सुदूर संचार 06:15 am  - 07:00 am
बिहानी खबर रेडियो सुदूर संचार 07:00 am  - 07:30 am
आत्मिक यात्रा रेडियो सुदूर संचार 07:30 am  - 08:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 08:00 am  - 08:15 am
फूल माला रेडियो सुदूर संचार 08:15 am  - 09:00 am
आजको सन्दर्भ रेडियो सुदूर संचार 09:15 am  - 10:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 10:00 am  - 10:15 am
टाईम पास रेडियो सुदूर संचार 10:15 am  - 11:00 am
समाचार रेडियो सुदूर संचार 11:00 am  - 11:15 am
सामान्य ज्ञान रेडियो सुदूर संचार 11:15 am  - 12:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 12:00 pm  - 12:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 12:15 pm  - 12:30 pm
दोहोरि भाका रेडियो सुदूर संचार 12:30 pm  - 2:00 pm
फ्रेन्ड रिक्वेस्ट रेडियो सुदूर संचार 2:00 pm  - 3:00 pm
नेपाल समाचार रेडियो सुदूर संचार 3:00 pm  - 3:15 pm
नन् स्टप म्युजीक रेडियो सुदूर संचार 3:15 pm  - 4:00 pm
समाचार रेडियो सुदूर संचार 4:00 pm  - 4:15 pm
समचार रेडियो सुदूर संचार 5:00 pm  - 5:15 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 5:15 pm  - 5:30 pm
रोधी घर रेडियो सुदूर संचार 5:30 pm  - 6:30 pm
भन्छिन आमा रेडियो सुदूर संचार 6:30 pm  - 7:00 pm
दिन भरिको खबर रेडियो सुदूर संचार 7:00 pm  - 7:30 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
डोटियाली कार्यक्रम तेरिमेरी बर्यात रेडियो सुदूर संचार 7:30 pm  - 8:00 pm
डोटियाली कार्यक्रम रेरिमेरी बर्यात बि.बि.सि.नेपाली सेवा 8:00 pm  - 8:45 pm
तेरी मेरी बरियात रेडियो सुदूर संचार 8:30 pm  - 9:45 pm
नेपाली आधुनिक गित संगित खुल्दुली डट कम 9:15 pm  - 10:00 pm
रेडियो सुदूर संचार रेडियो सुदूर संचार 9:45 pm  - 10:00 pm
सुदुर खबर रेडियो सुदूर संचार 10:00 pm  - 10:10 pm
खुल्दुली डट कम रेडियो सुदूर संचार 10:10 pm  - 11:00 pm

प्रमुख समाचार

कर्मचारी

View All